20100603142257

ข้อมูล ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 54 ไร่ ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ. ปุณณกัณฑ์ ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส การฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โครงสร้างของศูนย์ประชุมโดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมทางภาคใต้ที่นำมาประยุกต์ เพื่อให้เป็นอาคารอันทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการคอนเสิร์ต และการท่องเที่ยว ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยประกอบด้วยพื้นที่หลัก คือ – ห้องประชุมใหญ่ (Convention Hall) – ห้องประชุมรอง (Conference Hall) – ห้องสัมมนา (Seminar Room) – ลานกิจกรรมโซน […]

os09euTUHv

About PSUICC

Established in commemoration of the 60th Anniversary of H.M. the King’s accession to the throne, the Center is the newest international convention center in Thailand and the largest in the southern region of the country. The 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center (formerly Prince of Songkla University […]

floorpsuicc

Floor Plan and Layout

Combining southern style architecture with cutting edge construction technology, the 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center is a distinguished example of local traditions seen through contemporary eyes. Commanding an area of ​​54 rai, total more than 15,000 square meters used accommodates 4,000 people and can be adapted […]

mappsuicc

Map and Location

A land full of ancient civilizations, from the East Coast to the West Coast, Songkhla is also richly endowed with natural resources. For generations known as key city of the South Port, Songkhla has not progressed steadily and today has become a prosperous province that plays an important role in the economic, social and political […]

conference-room

Are you planning to renovate your conference room?

Are you planning to renovate your conference room to make it look attractive? Thinking to put a cushion on his conference table boardroom to the comfort of your team and officials? Well, this is the wish of every entrepreneur and businessman have a conference room decorated with the right furniture and other things to have […]